INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w placówce prowadzonej przez Monikę Radunz Garkowską  "Mali Odkrywcy w Gębicach" jest Pani Monika Radunz Garkowska Email: maliodkrywcygebice@wp.pl Telefon: +48 885 384 585
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: https://uodo.gov.pl/)
Szanowni Państwo, 25 maja 2018 r. rozpoczeliśmy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych Osobowych. Prosimy o zapoznanie się.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prywatne przedszkole „Mali Odkrywcy” z siedzibą przy ul. Leśnej 1, 64-707 Gębice, Telefon+ 48 885 384 585 email: maliodkrywcygebice@wp.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych –Monika Radunz Garkowska , email:maliodkrywcygebice@wp.pl telefon: 885 384 585
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1,c RODO oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji w zakresie dotyczącym szkół niepublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646) oraz zgodnie z umową zawartą między rodzicami a dyrektorem placówki o zasadach uczęszczania dziecka do szkoły/ przedszkola/ punktu przedszkolnego. Rodzaj zobowiązania: realizacja obowiązku szkolnego oraz wychowania przedszkolnego.
4. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będą pracownicy administracji oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola Mali Odkrywcy w Gębicach Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji w naszej placówce oraz archiwizowane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w myśl art. 20 RODO oraz do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem Prawa Oświatowego.

Monika Radunz Garkowska
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Prywatne Przedszkole Mali Odkrywcy Gębice
Copyright ©2018 Mali Odkrywcy Gębice, All Rights Reserved.